My photo

About me


My main research area is experimental phonetics. I also have a strong interest in historical linguistics, and a lasting commitment to linguistic documentation – tapping the potential of the new technologies to build and exploit reliable, high-quality databases of rare and endangered languages. I am a contributor to the Pangloss Collection, and also participate in its sister project at the MICA Institute: the AuCo Project.

From Nov. 2012 to June 2016, I was based at the International Research Institute MICA in Hanoi, Vietnam. It's a great place for research combining linguistic insights and state-of-the-art technological tools. I participated in the training and supervision of students in speech processing technology at Hanoi University of Science and Technology, and of students in linguistics from Vietnam National University. I conduct fieldwork in Vietnam and in neighbouring Yunnan.

My publications are available from the preprint repository Hyper-Articles en Ligne (HAL) (free access), and from Academia.edu (where you need to register to download documents). A CV is available here. I participated in the HimalCo Project (2013-2015): "Parallel corpora in languages of the Greater Himalayas".

Since July 2016 I am back at LACITO-CNRS (France). I have a continuing interest in languages of Vietnam and neighbouring areas; students are most welcome to get in touch to discuss linguistic issues. If you would simply like to see some pictures of fieldwork, see this gallery.

欢迎访问!我的中文名字叫米可,我是法国国家科学院研 究员,主要研究语音(语音学,音系学),2002年开始调查纳西语,2006年开始调查摩梭话与拉热话(木里水田话)。我2012年11月至2016年6 月在越南河内的一个国 际研究所(MICA) 工作,跟国内的一些单位有密切的合作关系。
我的文章,都可以在Academia.edu 下载(需要登记),也可以从HAL 库下载(不需要登记)。如果上这些网站有困难,欢迎给我写邮件。
我觉得,保 存世界语言的丰富性是我们这一代的语言学家的责任。所以我很高兴能够参与法 国国家科学院口传语言与文化研究所的语音资料库,这一项造福子孙后代的 大工程建设。关于我的调查工作,天津电视台拍了一个纪录片,可以看在优 酷上,也可以在LACITO 网站上看。我的中文简历可以在这里下 载。如果只想看看图片,这里有一个小 的个 人图库

Alexis làm việc tại Viện nghiên cứu quốc tế MICA, TĐH Bách Khoa Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2016, mục đích là thực hiện việc nghiên cứu liên ngành giữa các chuyên gia về kỹ thuật xử lý tiếng nói và các chuyên gia về ngôn ngữ học. Một mục đích quan trọng là góp phần vào việc thu thập và lưu trữ các bản thu âm bằng các ngôn ngữ trên lãnh thổ Việt Nam và cả các nước láng giềng, bao gồm những ngôn ngữ đang có nguy cơ tuyệt chủng và những ngôn ngữ nghèo dữ liệu. Đây chính là mục đích chính của Cơ sở dữ liệu ÂuCơ.

Une page personnelle en français est disponible ici.

My Info

Alexis Michaud
CNRS Researcher
2012-2016: Speech Communication Department
MICA International Research Institute
HUST – CNRS/UMI-2954 – Grenoble INP, Hanoi University of Science and Technology
Email: alexis.michaud@mica.edu.vn