Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Systems analysis and design with object-oriented approach

Giảng viên: Mạc Đăng Khoa
Room 1004, B1 building
MICA International Research Institute (HUST - CNRS/UMI2954 - Grenoble INP)
Hanoi University of Science and Technology
No.1, Dai Co Viet rd., Hai Ba Trung dist.
Hanoi, Vietnam

Email:
Tel: +84-4-38683087 ex. 115
Fax: +84-4-38683551

 

Cao học Điều khiển và tự động hóa 2018A

  1. Buổi 1: Thứ 7 (13/10/2018) - 9h00 P1003 nhà B1

Bài giảng

  1. Mở đầu, Phát triển hệ thống phần mềm, Xác định yêu cầu
  2. Mô hình hóa chức năng
  3. Mô hình hóa cấu trúc
  4. Mô hình hóa hành vi
  5. Thiết kế hệ hệ thống, giao diện và tương tác

Bài tập lớn

Danh sách lớp & Điểm

  1. Cao học Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2018A: Danh sách + Điểm