Bản tóm tắt các hoạt động của viện MICA đã có trong từ điển toàn thư và Wikipedia online

Click vào link sau để vào trang Wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/MICA_Institute