Ban lãnh đạo và thư ký của Viện MICA

Viện MICA hoạt động dưới sự quản lý của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa Grenoble và Trung tâm nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp (CNRS). Viện được điều hành bởi các giảng viên, cán bộ nghiên cứu Pháp và Việt Nam:

 

Phía Việt Nam:

  • Viện Trưởng :          TS. Nguyễn Việt Sơn
  • Đồng viện trưởng :  GS.TS Eric Castelli
  • Sáng Lập Viện :       GS.TS Nguyễn Trọng Giảng*

 

Phía Pháp:

  • Viện Trưởng đơn vị hỗn hợp Quốc tế:         GS.TS Eric Castelli
  • Phó viện trưởng đơn vị hỗn hợp Quốc tế:   GS.TS Phạm Thị Ngọc Yến

 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với thư ký của Viện MICA:

  • Thư ký Ban Giám đốc / Phiên dịch : Đỗ Thị Thanh Hiền
  • ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó Thư ký hành chính: Bùi Thu Thủy

Điện thoại : (84) 4 3868 30 87
Fax : (84) 4 3868 35 51

 

 

cập nhật ngày 23 tháng 6 năm 2015

* GS Nguyễn Trọng Giảng được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà nội từ ngày 12/06/2008